စဥ္

အသင္းအဖဲြ႕အမည္

တာ၀န္

ဖုန္းနံပါတ္

လိပ္စာ

၁။ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒-ဦးေအာင္၀င္းခုိင္
အတြင္းေရးမွဴး-ေမာင္ေမာင္ဦး
09-2004198
09-2013397
မိုးရာဇာလမ္း၊၅၉×၆၀(A)
ကေနာင္ခန္းမ
၂။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာ
ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ေဒၚသီရိေခတ္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေနမ်ိဳးထြန္း
09-2005360
09-33193686
ေရႊျဖဴပလာဇာ၊ဒုတိယထပ္
၃၂လမ္း၊၇၇×၇၈ၾကား
၃။ လူသံုးကုန္ေဆး၀ါးႏွင့္အလွကုန္ထုတ္လုပ္
ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးေနလင္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးအာင္ေက်ာ္စိုး
09-2005252
09-5005242
၈၄လမ္း၊ ၂၆×၂၇ၾကား
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာ
ပညာရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးလွေကာင္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးဥကၠာေက်ာ္
0-974265780
09-91034029
ေရႊျဖဴပလာဇာ၊ဒုတိယထပ္
၅။. အေ၀းေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦး၀င္းျမင့္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးျမ၀င္းထြန္း
09-444014563
09-91006587
BB1 ၊ ျပည္ႀကီးမဂၤလာ
ကုန္တင္ယဥ္ရပ္ နားစခန္း
၆။. ၾကက္သြန္နီ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ စားဖိုေဆာင္
သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးစုိးညႊန္႔
အတြင္းေရးမွဴး-ဦး၀င္းျမင့္
09-47319311  
၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံစုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစား
ေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းသူမ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးစန္း၀င္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦး၀င္းထြန္း
09-201346 ၈၄လမ္း၊ ၂၆×၂၇ၾကား
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား
အသင္း
ဥကၠ႒-ဦးေအာင္သန္းထြန္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္
09-2031500
09-2013253
၃၄×၃၅ၾကား၊ ၈၅×၈၆ၾကား
၉။ ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္မ်ားမဟာကထိန္ေတာ္အသင္း(မႏၲေလး) ဥကၠ႒-
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေက်ာ္သြင္
09-259124428
02-34173၊ 60597 ဖက္စ္ 02-63866
၃၂×၃၃လမ္း၊ ၈၆လမ္း၊
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊
ပဲေလွာ္ေခ်ာင္ရပ္ကြက္
၁၀။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမာန္ႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးကိုကိုေထြး
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေက်ာ္စိုးႏုိင္
09-2013154
09-6806152
 
၁၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံသၾကားႏွင့္ၾကံထြက္ပစၥည္း
လုပ္ငန္းအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးစုိးလင္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးစိန္ထြန္း
09-2001767
09-91012261
၂၆×၂၇ၾကား၊၈၄လမ္း
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း၊မန္း/တုိင္း၊မန္း/ၿမိဳ႕
ဥကၠ႒-ဦးေငြေအာင္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးၾကည္အုန္း
09-5160419
09-400450255
၂၆×၂၇ၾကား၊၈၄လမ္း
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၁၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသၾကားႏွင့္သကာရည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္း၊ မန္း/ၿမိဳ႕ ဥကၠ႒-ဦးစက္ျမင့္ေမာင္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေဇာ္ထြန္းႏုိင္
09-2012711
09-2006620
အကြက္(၃၁၅)၊ ေဒး၀န္းအေနာက္ပင္တဇာကန္ပတ္လည္း၊ ၃၅×၂၆ၾကား
၁၄။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္လုပ္ရာင္း၀ယ္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒-ဦးအုန္းလြင္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္
02-60229
09-2003344
 
၁၅။ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒-ေဒၚသင္းသင္းလင္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဒၚခင္ခင္မာ
09-2002168
09-2011041
၃၄လမ္း၊ ၈၄×၈၅ၾကား
၁၆။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ႏွမ္း
ကုန္သည္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးခၽြန္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးသိန္းဇံ
09-5100517
02-66929
 
၁၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးထုတ္လုပ္သူမ်ား
အသင္း
ဥကၠ႒-ဦးေ႒းလြင္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးခင္ေမာင္ရင္
09-5106285
09-6802331
 
၁၈။ အထက္ျမန္မာျပည္အိႏိၵယႏြယ္ဖြား
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးဘရမ္း
အတြင္းေရးမွဴး-Mr.King
09-5016388
09-2036824
အမွတ္(၁၃၄)၊ ၃၄လမ္း၊
 ၈၀×၈၁ၾကား
၁၉။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဆီကုန္သည္မ်ား
ႏွင့္ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒-ဦးကိုႀကီး
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးသိန္းထြန္း
09-6803277
09-2030101
၂၆×၂၇ၾကား၊၈၄လမ္း
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၂၀။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီးပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူလုပ္ငန္းမ်ားအသင္း ဥကၠ႒-ဦးတင္ေမာင္ဦး
အတြင္းေရးမွဴ-ဦးစုိးျမင့္
02-32121
09-5311882
၂၆×၂၇ၾကား၊၈၄လမ္း
ေစ်းခ်ဳိေစ်း၊ တတိယထပ္
၂၁။ မႏၲေလးကုန္တင္ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား
အသင္း
ဥကၠ႒-ဦးတင္ေမာင္ဦး
အတြင္းေရးမွဴ-ဦးစုိးျမင့္
02-32121
09-5311882
၃၅လမ္း၊ ၂၆လမ္းၾကား
ေဂါ၀ိန္ဆိပ္ေျမာက္ဘက္
၂၂။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအိမ္၊ျခံ၊ေျမ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး
အသင္း
ဥကၠ႒-ဦးတင္ေမာင္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေမာင္ေရႊ
09-2004407
09-444022744
09-257746036
အမွတ္(၅၆)၊ ၂၉လမ္း၊ ၆၂× ၆၃ ၾကား၊ ျမနႏၵာလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
၂၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား
အသင္း
ဥကၠ႒-ေဒၚခင္စန္းရီ
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေနမ်ိဳးသန္႕
09-256288892
09-2100129
09-25650163
SC 19x20၊ ဂရိတ္ေ၀ါပလာဇာ ၊ဒုတိယထပ္
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
၂၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္၊ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ
အသင္း၊မန္း/တုိင္း၊မန္း/ၿမိဳ႕
ဥကၠ႒-ဦးေက်ာ္၀င္း
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးသိန္းထြန္း
09-2001007
09-402715233
09-2039777
အမွတ္(၁၀၀)၊ ၂၇လမ္း၊ ၇၆×၇၇ၾကား၊ ေဟမာဇလ အကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံ
၂၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊မန္း/ၿမိဳ႕
ဥကၠ႒-ဦးသန္း၀င္း
အတြင္းေရးမွဴး-
09-200317
09-2044142
အခန္း(၁၅)၊လမ္း၃၀၊ ၆၇×၆၈ၾကား
တုိင္းအရံရဲတုိက္ခန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံ
၂၆။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္
ဥကၠ႒-ဦးျမတ္ထြဋ္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေအာင္ေဆြ
09-2000147
09-2007224
09-2034048
09-2007224
ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းမႀကီးအေရွ႕ဘက္၊ နတ္ေရကန္ငါးလုပ္ငန္းစခန္း အတြင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။
၂၇။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္
ဥကၠ႒-ဦးျမတ္ထြဋ္
အတြင္းေရးမွဴး-ဦးေအာင္ေဆြ
09-2001057
09-201812
09-798600775
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီဌာန တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးဌာနမွဴးရုံး၀င္းအတြင္း၊မႏၱေလး။

 

International Partners

       

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Copyright © 2015. All Rights Reserved by MRCCI.