ကော်မတီ

ကာလအလိုက် ဥက္ကဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ

01 U kyaw Thein
ဦးကျော်သိန်း

၂၆.၆.၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၂၆.၆.၁၉၈၈ အထိ

01 U kyaw Thein
ဦးဘဌေး

၂၇.၆.၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၅.၆.၁၉၉၁ အထိ

ဦးတင်မောင်ဦး

၂၆.၆.၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂၄.၂.၂၀၀၂ အထိ

ဦးအောင်ဝင်းခိုင်

၂၅.၂.၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၆.၁၂.၂၀၁၄ အထိ

ဦးအောင်သန်း

၇.၁၂.၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၄.၁.၂၀၁၈ အထိ

ဦးကျော်မင်း

၂၅.၁.၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၂.၆.၂၀၂၁ အထိ

ဦး၀င်းဌေး

၂၃.၉.၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ

 •  International Relations Committee
 •  Human Resources Committee
 •  SME Promotion Committee
 •  Investment Affairs Committee
 •  Membership Affairs Committee
 •  Commercial Law Committee
 •  Economic Research Committee
 •  Information Affairs Committee
 •  Trade Promotion Committee 
 •  Construction and Maintenance Committee
 •  Finance and Taxation Committee
 •  Agriculture and Livestock Committee
 •  Education Committee